Проект - Създаване на устойчив бизнес модел на работа, с цел минимизация на отрицателно въздействие върху околната среда.

Компания

Биосертифицирана ферма "Розино"

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Развиване на устойчив бизнес модел, с цел минимизация на отрицателното въздействие от страна на бизнеса върху околната среда и популяризиране на добри земеделски практики и начини на запазване на околната среда сред други селскостопански ферми, бизнеси, партньори и клиенти.

целева група

Население на Република България, с акцент подрастващо поколение, което е отворено за изграждане на нови битови и работни навици, възпитавайки го на отговорност и хуманно отношение към околната среда.

продължителност

Проектът е безсрочен, като е започнал още преди 7 години, при създаването на биосертифицирана ферма "Розино".

дейности по проекта

При отглеждането на всички животни във фермата осигуряваме природосъобразни условия на живот, с миниминизиране негативно въздействие върху околната среда, посредством въведена система за ротационни пасища. Ежегодно засаждаме дървета и храсти в буферни зони, с цел запазване нормалния хабитат на флора и фауна, както и намаляване ерозията на почвите. Целогодишно прилагаме грижи в опазване на застрашени видове птици, насекоми и диви животни, живеещи в района Развиваме и увеличаваме производството на земеделска и животновъдна продукция, успоредно с развитие на търговски обекти, според пазарно търсене. Намаляваме драстично въглеродните емисии от транспорта на суровини и крайна продукция. Свеждаме до минимум генерирането на опаковки, които се превръщат в боклук и стават един от главните замърсители в днешното време . Оползотворяваме генерирани органични отпадъци и компостируеми опаковки от собствено производство, посредством компостиране, извършвано на територията на фермата. Изчистихме 700 метра крайбрежие на река Равна от индустриални отпадъци, битов боклук и пластмаса. Само през 2020 година изчистихме около 150 декара ниви, пасища и ливади от стари отпадъци, пластмаси и найлони

резултати

Събрани са органични отпадъци, които са генерирани в 1 тон компост. Използвали сме го при засаждане на дървета. Изработихме 3 къщички за прилепи, от които в 2 са настанени вече прилепи, които важен елемент в опазване на биоразнообразие. Успяхме да опазим двойка царски орел през осигуряване на хранителна верига чрез преселване на семейства лалугери. Заради грижите, които полагаме ежедневно,в района, се настани черен щъркел. Почистихме от стара пластмаса над 150 декара ливади, пасища, ниви. Почистихме от индустриални отпадъци и пластмаса 700 метра дере (русло) на река Равна. Увеличи се тревостоят на стопанинстваните от нас ливади и пасища,въпреки сухата година. Тази година, събраният мед от нашия пчелин, показа по-високи добиви, заради опазването на биоразнообразието и на екологията.