Проект - Първи доклад за цялостно въздействие върху икономическия, природния и социалния капитал в България

Компания

Kaufland България

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

Kaufland е лидер в ритейл сектора в България. Но от компаниите лидери отдавна не се очаква само да създават икономическа добавена стойност и да отчитат финансови показатели. Обществата изискват прозрачност и данни за начина, по който бизнесът влияе цялостно върху средата. Затова Kaufland възложи на ©denkstatt България изготвянето на доклад за цялостното й въздействие върху икономическия, природния и социалния капитал. Докладът е първият за всеобхватно въздействие в ритейл сектора у нас. Чрез подобна оценка компаниите получават възможност да управляват своята дейност така, че да създават възможно най-голяма добавена стойност– такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората.

целева група

Докладът е предназначен преди всичко за партньори и доставчици на компанията, институции, браншови и работодателски организации, неправителствени организации, като резултатите от него са комуникирани и към широката публика през собствените канали на компанията.

продължителност

Документът се базира на данни за дейността на Kaufland България през 2019 г. и отразява икономическото, природното и социалното въздействие на компанията през този период.

дейности по проекта

Оценката на нетното въздействие е направена чрез използването на иновативен подход – т.нар. sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите. Това е най-новата концепция за оценка на устойчивостта в глобален мащаб, при която се взимат предвид както позитиви, така и негативи от дейността и се дава финансово измерение на екологични и социални въздействия. Докладът показва в конкретни стойности каква е добавената стойност на Kaufland за българската икономика, като в същото време измерва и отрицателните последствия за природния и социалния капитал. Нито една българска компания до момента не го е правила публично. Всяка бизнес дейност има и положителен, и отрицателен отпечатък върху околната и социална среда, но често тези въздействия остават извън финансовите отчети и оперативния контрол, защото не могат да бъдат сравнявани и в този смисъл са "невидими" за бизнеса. Докладът превръща разходите и ползите за природата и обществото от абстрактни понятия в информация с ясно парично измерение, които компаниите могат да анализират и управляват.

резултати

Чрез подобна всеобхватна оценка на въздействието си Kaufland получи възможност да управлява своята дейност така, че да създава възможно най-голяма добавена стойност в обществото – такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората. В по-широк контекст оценката променя средата в България, тъй като създава прецедент, който се надяваме да провокира и други компании да направят стъпката към отчитане на нетното си въздействие. Това от една страна ще подготви българския бизнес за повишените очаквания на инвеститори, финансови институции и клиенти. От друга страна ще повиши общото усещане за откритост и доверие между бизнеса и потребителите.