Проект - Цялостна политика за социална отговорност и устойчиво развитие

Компания

Категория

Инвеститор в обществото

Описание на проекта

цел на проекта

В рамките на стратегията за социална отговорност на Lidl са включени следните приоритети: • Инвестиции в каузи и политики, които оставят положителна следа и правят живота по-пълноценен. Така с всяко свое действие компанията заявява своя ангажимент към едно по-добро утре. • Стремеж към непрекъснато подобряване на качеството, ефективността и постигането на устойчивост при всеки процес, на всяко ниво. За Lidl е важно да прави бизнес по отговорен и устойчив начин, с грижа към служителите, околната среда и обществото. • Иницииране и подкрепяне каузи и проекти с една основна цел – да подпомагат на обществото и да допринасят за неговото по-добро бъдеще и пълноценен живот.

целева група

Преки и непреки бенефициенти от CSR политиката на компанията са: служителите, клиентите, бизнес партньорите и местните общности. Лидл достига до всички заинтересовани страни чрез различни активности и програми, насочени към потребностите на различните групи.

продължителност

Lidl вярва в прозрачната комуникация както с клиентите, така и с останалите заинтересовани страни. За да помогне на своите клиенти да разберат повече за ангажимента им за отговорно поведение и устойчивост, през 2020 г. компанията издаде втория си доклад за устойчиво развитие (https://bit.ly/2KdXh7m), като допълнително публикува и официални становища за устойчиво закупуване (https://bit.ly/3nDBxzu). В тях компанията представя виждането си и конкретните мерки, които предприема.

дейности по проекта

Проекти и дарения (2020 г): м.01 Лидл, в партньорство с Асоциация „Родители“ и със съдействието на МОН, стартира инициатива за здравословно и балансирано хранене на децата от 1-ви до 4-ти клас - „Умници гладници“. Основната ѝ цел е по забавен и интересен начин да представи темата за балансираното хранене в училище. В резултат са издадени 2 материала: специална книжка(https://bit.ly/3f2VeNa) и сборник(https://bit.ly/3o0BoHj) м.09 Лидл проведе седмото издание на Дай шанс на Балканката-цели да опази балканската пъстърва от изчезване. За 7години 31 реки са зарибени с < 380 K балкански пъстърви. Акциите включват и почистване около реките: 25 км почистени площи. м.12 Лидл издаде втория си Доклад за устойчиво развитие. В него Лидл отбелязва прогреса си по 20-те значими за заинтересованите страни и компанията теми. Те покриват всички етапи от веригата за създаване на стойност. Докладът е изготвен в съответствие с GRI и е преминал проверка от независим одитор - Ernst & Young. Дарения за периода 01.03.2020 - 10.12.2020 – над 156 хил. лв., от които 150 000 лева са дарени за реализирането на Съвместно дарение на Лидл и Kaufland, на стойност 300 000 лева за закупуването на 8 респиратора.

резултати

Реализирайки дългосрочни и устойчиви проекти, в подкрепа на основните CSR пилари на компанията, Лидл успява да достигне до различни заинтересовани страни, като се стреми с всичко, което прави да допринася за един по-добър и пълноценен начин на живот на хората от различните региони в страната.