Проект - Поставяме хората в центъра – стратегия за позициониране като предпочитан работодател

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

Като организация, която поставя в центъра служителите си, тяхното благоденствие и положително преживяване в работата, целта на проекта е да споделим някои от най-добрите и иновативни практики в Райфайзенбанк, касаещи инвестициите в човешки капитал и условията на труд - всичко онова, което прави работната среда в една традиционно считана за консервативна структура, наистина вдъхновяваща. Описаната цел подкрепя и е част от стратегията на банката да се позиционира като предпочитан работодател на пазара на труда. Като отговорен работодател, една от основните ни цели в условията на COVID-19 е да запазим както здравето, така и работните места и доходите на служителите си, така че да ограничим негативните ефекти причинени от социално-икономическата криза.

целева група

Проектът е насочен към служителите в организацията, които наброяват около 2700 човека - подобряване преживяването и добруването им в Райфайзенбанк България, създаване на модерна работна среда, култура на сътрудничество, творчески идеи и предприемачески дух, грижа за здравето и благоденствието на хората в организацията. Мнението и обратната връзка на нашите служители отчитаме като барометър за усилията, които полагаме в тази посока като работодател.

продължителност

Ще се фокусираме върху предприетите мерки и инициативи през последните 2 години (2019 и 2020г. ) . Разбира се, постигнатите резултати се базират на последователност в действията през годините и фокусирани усилия в тази посока. Ще споделим резултати от проучвания, свързани с удовлетвореността на служителите от работата с вътрешните отдели, както и метрики, свързани с ангажираността на персонала - в различните години, когато са измервани тези показатели.

дейности по проекта

Стараем се да добавяме стойност и положително преживяване за служителите ни, като: - от началото на 2020 г. въведохме гъвкаво работното време с разширени граници (старт на деня между 07:00 - 10:00 и тръгване спрямо отработените часове); - въведохме нов, неформален стил на обличане; - направихме пилот на проект за въвеждане на работа от вкъщи със служители от 6 дирекции. Пандемията ускори значително процесите на дигитализация в тази посока, което даде възможност на една голяма част от служителите от централата да работят от вкъщи; - сформирахме Комитет по непрекъсваемост, който следи епидемиологичната обстановка и предоставя информация, свързана със запазване здравето на служителите и превенция в разпространение на вируса; - в ситуация на Covid-19 подсигурихме на нуждаещите се служители емоционална подкрепа и психологически консултации с професионален коуч; - организирахме онлайн обучения на теми свързани с управление на стреса, родителство по време на Covid и др.; - от началото на 2020 г. одобрихме допълнителни дни отпуск – за стаж в банката, бащинство, участие в доброволчество; - направихме различни вътрешни инициативи под мотото „Здравословен начин на живот" .

резултати

Според проучването на ангажираността на служителите, проведено през октомври 2020 г., най-високо оценени от служителите аспекти са: доверието във висшия мениджмънт, възможностите за учене, уважението и признанието, което получават в Райфайзенбанк, иновациите. Индексът за ангажираност за 2020 г. бележи ръст от 8% спрямо 2018г. При проучването на удовлетвореността от вътрешните услуги, проведено през 2020, индексът на удовлетвореност също отчита ръст от 1 процент, въпреки предизвикателствата, свързани с пандемичната обстановка. През 2020 г. според класацията Career Show Awards, получихме наградата "Най-добър работодател 2020" , което е изключително признание за усилията, които полагаме в тази посока.