Проект - TexCycle - втори живот за вашите дрехи

Компания

Категория

Инвеститор в околната среда

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът TexCycle има положителен ефект от гледна точка на опазване на околната среда, като той се изразява едновременно в предлагане на услуга за гражданите и развиването на комуникационна стратегия, чиято цел е повишаване на информираността и промяна на навиците. Текстилните отпадъци са сериозен замърсител, на който обаче не се обръщаше внимание особено в България. TexCycle предлага лесен и удобен начин за отделяне на този отпадък и се грижи за ефективното управление на събраните материали съобразно най-добрите практики спазвайки йерархията за управление на отпадъците. Компанията поема ангажимент да предостави безвъзмездно дрехи на хора, които се нуждаят от тях, при подаване на информация от страна на институциите за социално подпомагане в общините, в които извършва събиране.

целева група

Полза от проекта имат гражданите на общините, в които се реализира (общо над 2 млн. жители). Така те имат възможност да се освободят от ненужните си дрехи по екологичен начин като им дадат втори живот и да бъдат запознати с въздействието върху околната среда от това свое действие. От друга страна това води до общо намаление на депонираните отпадъци на територията на страната и използването на по-малко първични суровини и енергия за производството на нов текстил в световен мащаб.

продължителност

Бизнесът с дрехи втора употреба е кръгов бизнес модел, който компанията развива от своето създаване. Фирмата работи с грижа за околната среда като от години достига почти нулеви нива на депониране. TexCycle е брандът, чрез който Евротекс допълва стратегията си за опазване на околната среда. Проектът стартира през 2018 г. с позиционирането на 5 контейнера в град Стара Загора и поетапно разширява своята дейност като през 2020 г. има над 120 контейнера съвместно с 11 общини и други партньори.

дейности по проекта

През 2020 година TexCycle има разположени над 120 контейнера на територията на 12 града в страната. Въпреки специфичната ситуация през годината, която наложи временно преустановяване на дейността на сортировъчния център на компанията и ограничения на вътрешните и външни пазари, компанията продължи да изпълнява поетите си ангажименти по проекта и дори успя да реализира някои нови възможности: - изгради системи в Благоевград и Балчик - разшири системите за събиране в София и Стара Загора - засне и разпространи видео на тема: какво се случва с ненужните дрехи: https://www.youtube.com/watch?v=Z1lpC-ThPRc - прие да партнира на Intersport в кампанията за връщане на стари спортни обувки - работи съвместно с Recycle Art Academy - https://www.facebook.com/events/2793170724099606/ - партнира в инициативата "Без пари" - https://www.facebook.com/events/958921597877493/ - постави конейнери в ЧДГ и ЧСУ Аз съм Българче, защото добрите навици за разделно събиране да се изграждат още в детска възраст - предостави възможност на Уникредит да осигури контейнер за служителите в своята централа - участва активно в обсъждане на възможностите за ефективно управление на този отпадък с АПТДВУи БСК

резултати

През 2020 година проектът успява да събере над 1200 тона ненужни дрехи и обувки, което ясно показва, че има интерес от страна на гражданите към него. През различните комуникационни канали на компанията постоянно постъпват запитвания от граждани и общини за разширяване на системите или изграждане на такива в градовете, в които няма. Забелязва се все по-засилен интерес от страна на медиите относно теми свързани с текстила като потенциален проблем за околната среда и възможните решения.