Проект - Осигуряване на достъп до качествено образование за учениците в регион Ловеч

Компания

Категория

Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд

Описание на проекта

цел на проекта

От 2013г. насам, Титан Златна Панега работи съвместно с фондация “Заедно в час” за осигуряване достъп до качествено образование на деца от непривилигировани общности в общините Ябланица, Луковит и Ловеч. Проблемите, с които са характерни тези региони са: ранни бракове на ученици в гимназиален курс, следствие на което не завършват училище, ниска грамотност и висока вероятност от отпадане от училище; неграмотност и на родителите на повечето деца. Решенията, които се прилагат са: увеличаване на възможността за достъп до качествено образование чрез мотивирани учители, чрез работа за развиване на ключови умения като критично мислене, социална ангажираност и академични познания. Насърчаване не само да завършат средно образование, а и да учат висше.

целева група

Ученици в начален и среден курс на обучение в партньорски училища на “Заедно в час” в районите Ябланица, Луковит и Ловеч, а така също и техните родители. Броят на хората, до които се достига е над 500.

продължителност

Титан Златна Панега съзрява необходимостта от образовани и мотивирани хора, които да останат в Ловешкия регион, да работят и да го развиват. Титан подкрепя възпитаниците от програмата като през последните години партньорството се развива, обхващайки и подкрепа за инициативи, водени от тях в региона - Грамотко, Училищни чудеса.

дейности по проекта

Основните дейности по проекта през учебната 2019-2020г. са свързани основно с привличане, обучение и подкрепа на възпитаници от програмата "Нов път в преподаването" на “Заедно в час” и подкрепа за събития и проекти, организирани от вече завършилите програмата преподаващи учители в областта 1. Подкрепа при реализиране на кампания на “Заедно в час” за привличане участници в програмата; 2. Подкрепа на един възпитаник на програмата в региона през 2019/2020 учебна година; 3. Подкрепа на инициативи и проекти с цел подобряване на средата, организирани от завършили учители, които преподават в общността 4. Подкрепа за реализирането на основни обучителни дейности за новите учители от програма “Заедно в час” (Летен институт и Лятна академия) 5. Подкрепа за "Училищни чудеса" и "Училище за родители"

резултати

За 2019-2020г, трима възпитаници на "Заедно в час", както и възпитаници от проекта “Училищни чудеса” активно работят с над 500 ученици в региона, с подкрепата на Титан Златна Панега. Резултатите са измерими: вижда се прогрес в разбирането на родителите и се отчита спад в отпадането на учениците от училище и ранните бракове. Четири деца от непривилиговани общности, с които “Училищни чудеса” работят в гимназиален курс завършила успешно и записаха висше образование. Проектът “Грамотко” работи изцяло с деца, които са базово неграмотни чрез съботно училище, на което децата да могат да наваксат с материала. Цялостно се вижда по-добро разбиране на проблема от всички въвлечени страни.