Проект - Път към университета

Компания

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

КОМАК Медикал вярва, че младите хора, независимо от социалния им статус и етно-религиозна принадлежност трябва да имат достъп до висше образование, защото знанието им дава възможност да променят бъдещето си и да следват мечтите си. Ето защо, целта на проекта „Път към университета“ е да подкрепя младежи, живеещи в малки отдалечени населени места в България, с ограничени възможности за развитие, от семейства с нисък социален статус и различен етно-религиозен характер, да получат достъп до безплатни кандидатстудентски курсове по учебни предмети, с които могат да кандидатстват в желаните от тях висши учебни заведения и да се развиват след това в мечтаните от тях професии. Проектът е в рамките на програмата на КОМАК за корпоративна социална отговорност, чрез Фондация Българска Памет(ФБП)

целева група

Целевата групата по проекта са млади хора на прехода между средно и висше образование от малки,географски отдалечени и слаборазвити населени места в Югозападния и Североизточния региони на България с висок риск от бедност, социално изключване и попадане в групата NEETs. Всяка година броят на желаещите нараства, като за 2010г. те са 20; 2011:70; 2012:299; 2013:458; 2014:465; 2015:500; 2016:539; 2017:482; 2018:566; 2019:484; 2020:434. Общо за 2010-2020г. са 4317.

продължителност

От 2010г.КОМАК в сътрудничество с ФондацияБългарскаПамет показва на младите участници в проекта,че животът и мечтите им са толкова важни,колкото и на останалите.Проектът е в изпълнение на стратегията на КОМАК за КСО,свързана с инвестиции в потенциала на младите с цел преодоляване на социално значими проблеми като относително нисък дял на висшисти в целевите райони,неравенство,младежка безработица.76%от участниците влизат в престижни специалности като медицина,фармация,ИТ,предприемачество&бизнес

дейности по проекта

Проектът е свързан със следните 5 основни дейности: 1)Популяризиране на възможността за участие сред местните училища - СУ"Св.Паисий Хилендарски" с.Абланица;СУ "Христо Ботев" с.Вълкосел;МГ„Яне Сандански“ гр.Гоце Делчев;НПГ„Димитър Талев“ гр.Гоце Делчев;СУ „Св.св. Кирил и Методий“ с.Сатовча;СУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Сърница;СУ„Йордан Йовков" с.Рибново;СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр.Якоруда;ПГ "Петко Р.Славейков"гр.Якоруда;СУ „Св.Климент Охридски“ с.Слащен;СУ „Димитър Благоев“ гр.Доспат;СУ „Христо Смирненски“ с.Кочан;ПГ „Никола Вапцаров“ гр.Белица;СУ „ Св. св. Кирил и Методий“,гр.Белица;СОУ "Св.св. Кирил и Методий", с.Брезница;СУ„Никола Вапцаров“, гр.Хаджидимово;СУ „Йордан Йовков“,гр.Тервел;СУ „ Св.св. Кирил и Методий“, с.Гърмен 2)Подбор на участниците чрез провеждане на анкета по места на потребностите от допълнително обучение 3)Провеждане на канидат-студентски курсове всяка година от ноември до май (вкл.) по Български език и литература,Химия, Биология,География,Приложна информатика 4)Оценка на ефективността чрез получаване на обратна връзка за оценки от матурите и изпитите на участниците по проекта 5)Популяризиране на резултатите от проекта с цел мултипликация в бъдеще

резултати

Проектът „Път към университета“ еволюира през годините като доказателство за това е нарастващият брой на участниците и респективно високата им успеваемост при кандидатстване във висшите учебни заведения. До 2020г., от общо 4317 младежи участници, 3298 са се класирали успешно за следване в български, европейски и международни университети, увеличавайки по този начин своите шансове за последваща личностна, образователна и кариерна реализация в природните и хуманитарни науки. Проектът е пример за успешна синергия между бизнеса, неправителствения сектор и местните училища и общност. Той насочва във все по-висока степен вниманието на младите към т.нар. STEM специалности, разширяващи мирогледа на учениците и повишаващи уменията им да посрещнат предизвикателствата на съвременния свят.