Проект - Образование 4.0

Компания

VIVACOM

Категория

Инвеститор в знанието

Описание на проекта

цел на проекта

Проектът има за цел да окаже навременна подкрепа на българското образование, което беше поставено в безпрецедентна ситуация по време на извънредното положение заради пандемията от КОВИД. Основната му задача е да се осигури достъп на българските ученици и учители до ресурси и възможности за безпроблемно и гладко участие в учебния процес, след като той принудително премина към дистанционно провеждане в онлайн среда. Проектът стартира по време на извънредното положение, но продължи през цялата 2020 година, за да достигне до максимално широка аудитория и да подпомогне безпроблемното осъществяване на обучението в нетипична среда. Той е своеобразно продължение на дългогодишната инициатива „Образование 4.0“, чиято цел е дигитализация на българското образование.

целева група

В условията на дистанционно обучение проектът допринесе за достъп до технологиите и образователните ресурси на ученици, учители, родители. Проектът е насочен приоритетно и към осигуряване на достъп до дистанционно обучение на социално уязвими групи. Обхваща големи групи от българското общество, които имат пряка полза от него. Безвъзмездно отпуснатите устройства, осигуряването на свързаност и достъп до интернет приобщават участниците в образователния процес в дистанционна онлайн среда.

продължителност

VIVACOM провежда трайна политика, насочена към подпомагане на българското образование. Компанията подкрепя дигитализацията на образованието повече от шест години. Развива редица инициативи в тази посока като платформите VIVA Cognita и VIVA History. Най-голямата инициатива – „Образование 4.0“ - цели да въведе технологиите в учебния процес и така той да стане по-ефективен, интересен и полезен.

дейности по проекта

Проектът за подпомагане на образованието стартира с обявяване на извънредното положение в страната през март 2020 г. VIVACOM дари 500 таблета на МОН, които да бъдат насочени към групите, лишени от устройства и възможност за участие в дистанционния образователен процес. Бяха направени серия от дарения на устройства на деца в страната. Беше инсталирано оборудване и интернет в село Хотанца. В подкрепа на родители и учители от социално уязвими групи бяха направени преференциални оферти за достъп до мобилен и фиксиран интернет.

резултати

Дейностите по проекта допринесоха за подобряване на дистанционното обучение на българските ученици при спешното, принудително преминаване към учене в онлайн среда. С предоставянето на свързаност и устройства се повиши броят на учениците, които имат достъп до онлайн обучение и които, при други обстоятелства, биха останали извън образователния процес, а това би довело до бъдещо маргинализиране на големи групи хора. В допълнение, осигуряването на свързаност подпомогна поддържането на постоянна и навременна връзка между ученици и учители – от една страна, и учители и родители – от друга. Това допълнително подобри комуникацията и взаимодействието помежду им във време, в което провеждането на физически срещи и контакти беше невъзможно.