Проект - "Малка книжка на (не)познатите права" на Адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

Компания

Категория

Награда за маркетинг, свързан с кауза

Описание на проекта

цел на проекта

От една страна, цел на проекта е оказване на подкрепа и популяризиране на творчеството на млади български творци със съвременна и социално ангажирана визия за изкуството. Подкрепяме таланти, кито използват модерни техники и комуникационни канали, за да достигнат с позитивните послания на творчеството си до максимално широк обществен кръг. Втората, не по-маловажна цел на проекта е образователна – популяризиране на малко познати права по достъпен начин сред широк кръг от хора. Третата, съпътстваща цел е обществена – мотивиране на всеки член на гражданското общество да бъде запознат и отстоява своите права.

целева група

Проектът има многостранна насоченост. Директни получатели на хартиения вариант на книжката са кленти, партньори и прилятели на кантората. Чрез социалните мрежи и интернет страницата на кантората дигиталният вариант достига до и изпълнява целите си спрямо широки обществени групи. Целева група са и служителите на кантората, които вземат участие в обществено значим проект и се приобщават още повече към корпоративната мисия.

продължителност

Кантората има изградена КСО политика с различни направления, като централно място в нея заема подкрепата на инициативи от една страна свързани с устойчивото развитие на гражданското общество и активното гражданско самосъзнание, а от друга страна подкрепя млади таланти със стойностни и градивни идеи. Проектът се рализира за втора поредна година, като първото пилотно издание имаше за цел чрез силата на изкуството да разчупи стереотипите за адвокатската професия.

дейности по проекта

Дейностите по проекта са от една страна, създаването на иновативен маркетингов продукт в сътрудничество с авторката на илюстрациите – г-жа Юлия Златева и от друга страна последващата дигитална кампания, която има, както маркетингов, така и образователен характер популяризирайки този вид КСО практика за сътрудничество с млади творци и същевременно не толкова популярни наши права. Хартиената версия на Книжка на (Не)Познатите права беше отпечатана в 400 екземпляра и разпространена сред таргетирани клиенти, партньори и приятели на кантората. Паралелно с това съдържанието на проекта беше представено пред широка аудитория чрез социалните медии и интернет страницата на компанията, където достигна до над 3000 човека. Предвиждат се допълнителни дейности във връзка с проекта под формата на виртуални и реални презентации на съдържанието с образователна цел в сътрудничество с други организации. Можете да разгледате дигиталната версия на книжката на този линк: https://bit.ly/GPLO_Notebook2021

резултати

Обратната връзка, която получаваме във връзка с проекта дава основания да го определим като изключително успешен. Това е хомогенен проект, в който кристализират основните аспекти на КСО на кантората – развитие на гражданското общество чрез образователни и информационни инициативи в областта на правото, активна мотивация на обществото за отстояване на правата и подкрепа на градивните инициативи на талантливи членове на обществото. Позитивните резултати са в три насоки – авторката на илюстрациите популяризира изкуството си; външните публики до които достигна книжката получиха информация на достъпен език за важни и слабо познати права; служителите на фирмата имаха възможност да бъдат част от проект с обществена значимост, обвързан с мисията на кантората, което оказа сплотяващ ефект за екипа.