Членове

Делойт България


уебстраница

Делойт България

“Делойт” е търговската марка, под която десетки хиляди посветени професионалисти от независими дружества по целия свят си сътрудничат в предоставянето на одиторски услуги, консултинг, консултантски услуги в областта на финансите, услуги по управление на риска и данъчни услуги на определени клиенти. Тези дружества са членове на Делойт Туш Томатсу Лимитид, частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Обединеното кралство (ДТТЛ).

Всяко дружество член предоставя услуги в определен географски район и съгласно законите и професионалните правила на съответната държава или държави, на територията на които извършва дейността си. ДТТЛ помага за координацията на дейността на дружествата членове, но не предоставя самостоятелно услуги на клиенти. ДТТЛ и дружествата членове са отделни и самостоятелни юридически лица, които с действията си могат да задължават само себе си. ДТТЛ и всяко дружество - член на ДТТЛ, отговарят само за собствените си действия и бездействия. Всяко от дружествата – членове действа под името „Делойт”, „Делойт & Туш”, „Делойт Туш Томацу” или други свързани имена. Всяко дружество - член на ДТТЛ, е структурирано по различен начин, в съответствие с националното законодателство, обичайната практика и други фактори и може да осигурява предоставянето на професионални услуги на съответната територия чрез дъщерни дружества и/или други структури.