Членове

Българо-американска кредитна банка АД


уебстраница

Българо-американска кредитна банка АД

Българо-американска кредитна банка е учредена с решение на учредителното събрание на акционерите, проведено на 22 декември 1995 г. и е вписана в регистъра на търговските дружества при Софийски градски съд със съдебно решение от 3 декември 1996 г. Учредител на Банката е Българо-американски инвестиционен фонд (“БАИФ”), корпорация, регистрирана в САЩ съгласно американския Закон за подкрепа на демокрацията в Източна Европа (ЗПДИЕ) от 1989 г., чиято главна цел е да насърчава предприемачеството и да спомага развитието бившите комунистически страни от централна и Източна Европа. Съгласно ЗПДИЕ на БАИФ е предоставено финансиране от 57.8 милиона долара, които да бъдат инвестирани в България с цел насърчаване развитието на частния сектор чрез подкрепяне на малкия и среден бизнес в различни сектори на икономиката.

Първоначално при учредяването си, Банката получава ограничен банков лиценз от БНБ. Ограниченият лиценз на Банката ограничава общия портфейл от кредити, отпускани от Банката до размера на заемите и финансирането, предоставено от нейния акционер. Първите две програми за кредитиране са предназначени за клиенти от малките и средни предприятия и туристическия сектор. През 1998 г. банковият лиценз е разширен и включва разрешение за кредитиране в размери, надвишаващи средствата, предоставени от БАИФ, както и за извършване на голям брой други банкови услуги.

Впоследствие, актуализираният банков лиценз включва всички банкови услуги по Закона за кредитните институции с изключение на отдаване под наем на сейфове.