Членове

Български център за нестопанско право


уебстраница

Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право (БЦНП) е създаден през 2001 г., като фондация в обществена полза. БЦНП е част от мрежата на Международния център за нестопанско право (ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 115 страни по света с цел защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации.

Мисията на БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

БЦНП следва мисията си, вярвайки, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

Темите, по които работим:

•    Създаване и дейност на НПО;
•    Прозрачно публично финансиране и подкрепяща данъчна среда на НПО;
•    Договаряне на публични услуги (социални, здравни, образователни, културни, предоставяне на официална помощ за развитие), децентрализация на дейности и функции от държавата към НПО;
•    Гражданско участие в процесите на вземане на решения;
•    Ролята на НПО за защита на човешките права;
•    Развитие на доброволчество и дарителство;
•    Подобряване ролята на НПО в изработване на публични политики и застъпничество;
•    Развитие на стопанската дейност на НПО и социалното предприемачество;
•    Премахване на ограниченията за дейностите и устойчивостта на НПО;
•    Обществен имидж на гражданските организации.

Ние работим с висококвалифицирани консултанти и поддържаме контакти с експерти от всички сфери, отнасящи се до развитието на ЮЛНЦ.