Членове

Инвестбанк


уебстраница

Инвестбанк

„Инвестбанк“ АД е българска търговска банка, предоставяща финансови услуги на корпоративни, институционални и   индивидуални клиенти. Член е на Българската фондова борса,  „БОРИКА“ АД и „Централен депозитар“ АД. Банката е лицензиран инвестиционен посредник, опериращ според Закона за публично предлагане на ценни книжа и банка-попечител по Кодекса за социално осигуряване.

Основните бизнес дейности на „Инвестбанк“ АД включват:

Предоставяне на платежни услуги в местна и чуждестранна валута;

Касови операции в местна и чуждестранна валута;

Кредити на граждани и фирми;

Документарни операции – документарни акредитиви, гаранции, инкасо;

Издаване и обслужване на кредитни и дебитни банкови карти;

Сделки с валута, ценни книжа и благородни метали;

Операции с финансови инструменти;

Дигитални канали – интернет и мобилно банкиране;

Обществен трезор;

Управление на активи и консултиране на инвестиции.

Клонова мрежа

„Инвестбанк“ АД разполага с добре развита клонова мрежа, включваща 86 финансови центъра, офиси и изнесени работни места на територията на цяла България.

Банката присъствa във всички големи градове в страната, както и в редица по-малки населени места с изявена икономическа активност.