Членове

Българска фондова борса


уебстраница

Българска фондова борса

Българска фондова борса е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса на 09.10.1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната.

Създадена в резултат на обединението на няколко регионални борси, БФБ днес е движещата сила, която допринася за тенденциите в развитието на капиталовия пазар в страната ни.

Предметът на дейност на БФБ включва следните функции:

- организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти;

- организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа;

- оповестяване на доклади за търговия в качеството на БФБ на Одобрен механизъм за публикуване (ОМП) от страна на инвестиционните посредници.

Основната мисия на БФБ е да съдейства за развитието на организиран капиталов пазар, който да осигури на борсовите членове и техните клиенти равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за участие в търговията с ценни книжа.

Важен приоритет в дейността на БФБ е разширяването на международните контакти и връзки с останалите борсови институции и организации в регионален, общоевропейски и световен мащаб. Борсата има статут на пълноправен член на Федерацията на европейските фондови борси (FESE).

Корпоративната социална отговорност е неизменна част от бизнес модела на Българска фондова борса. Борсата е приела политика за корпоративна социална отговорност, която е насочена както към служителите на компанията, така и към устойчивото развитие на България. През 2020 г. БФБ беше приета в Инициативата на ООН за устойчиви фондови борси (United Nations Sustainable Stock Exchanges Initiative, UN SSE). Това е програма за партньорство на ООН, организирана от UNCTAD, Глобалния договор на ООН, UNEP FI и PRI. Визията на UN SSE е да осигури глобална платформа за изследване на това как борсите, в сътрудничество с инвеститори, компании (емитенти), регулатори, политици и съответни международни организации, могат да подобрят своето ESG (екологично, социално и корпоративно управление) представяне, като насърчат устойчиви инвестиции, включително финансиране по целите на ООН за устойчиво развитие.

Повече информация за БФБ на: www.bse-sofia.bg