Членове

АЕЦ „Козлодуй”


уебстраница

АЕЦ „Козлодуй”

АЕЦ „Козлодуй” ЕАД е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електро-производство. Това определя особено важното значение на предприятието като фактор за икономическа стабилност в регионален и в национален план. АЕЦ „Козлодуй” произвежда най-евтината енергия в страната, с което осигурява поддържане на приемлива цена на електроенергията за крайните потребители в България.

Безопасността на АЕЦ „Козлодуй” е основен приоритет и е обект на независим държавен надзор, извършван от Агенцията за ядрено регулиране и независими международни проверки от МААЕ и WANO.

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” са изградени шест енергийни блока с обща електрическа мощност 3760 MW. В момента в експлоатация са двата блока ВВЕР-1000.

Като израз на своята корпоративна социална отговорност компанията изпълнява редица дейности за подкрепа на местната общност и развитието на региона, усъвършенстване на човешкия капитал, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и много проекти в областта на опазването на околната среда.

При производството на електрическа енергия АЕЦ „Козлодуй” практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазване на обкръжаващата среда за бъдещите поколения.

АЕЦ „Козлодуй” е един от най-големите работодатели в България. Фирмата е еднолично акционерно дружество и е дъщерно дружество на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.