Членове

Висше училище по мениджмънт – Варна


уебстраница

Висше училище по мениджмънт – Варна

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е учредено с решение на Народното събрание. ВУМ е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), както и като британски ВУЗ от Тhe British Accreditation Council. ВУМ предлага университетско образование на английски език по програми, завършващи с британски бакалавърски и магистърски дипломи на Cardiff Metropolitan University, както и свои български бакалавърски и магистърски програми. Обучението се извършва при спазване на британските и българските стандарти за качество, което гарантира високо качество на образованието.

Гаранция за постиганото високо качество са водещите места на ВУМ в международните и официалните класации  на българските университети, в т.ч.:

  • 187 в класацията TOP 1000 Business schools in the world (към 01.09.2019 г.);
  • 5 в класацията BEST MBA PROGRAMMES в Централна и Източна Европа (EDUNIVERSAL Ranking of the MBA programmes in CENTRAL and EASTERN EUROPE (2019);
  • № 1 или 2 в официалната класация на българските университети за 2018 г. за професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ, в т.ч.
  • 1 за ПУБЛИКАЦИИ в академични списания (Scopus)
  • №1 за публикации в Scopus, ЦИТИРАНИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ
  • №1 за ИНДЕКС НА ЦИТИРАНЕ в Scopus без самоцитиране
  • 2 за ПРЕСТИЖ сред университетите в професионално направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.