Членове

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов


уебстраница

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов е сред водещите висши учебни заведения в България. Осъществява обучение в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и в образователната и научна степен „доктор”. Академията има 84-годишна история, над 145 000 възпитаници и утвърдена репутация в областта на образованието и научните изследвания. Тя е създадена през 1936 г. с частното дарение на видния индустриалец и търговец Димитър Ценов. В завещанието си Ценов изрично подчертава, че Висшето търговско училище в Свищов трябва да бъде изградено по подобие на берлинското Ханделсхохшуле и да бъде напълно самостоятелно.

Днес Стопанската академия (официално преименувана през 1991 година) е съставена от 4 факултета, 18 катедри, научно-изследователски институт и спомагателни звена. В нея  работят над 180 професори, доценти и асистенти, които ежегодно обучават повече от 6000 български и чуждестранни студенти в трите степени на висшето образование. Академията предлага обучение в редовна, задочна и дистанционна форма в 17 бакалавърски специалности, 40 магистърски програми и 16 докторски програми. Областите на специфична експертиза на Стопанската академия са финанси, счетоводство, банково дело, застраховане, одит, маркетинг, туризъм, търговия, бизнес информатика, предприемачество, международен бизнес, регионално планиране, публична и бизнес администрация, електронен бизнес, бизнес анализ, прогнозиране и планиране и др.

Стопанската академия развива активна международна дейност. Тя е партньор на множество чуждестранни висши училища в различни програми на ЕС, междууниверситетски образователни мрежи и мултинационални образователни и научноизследователски проекти. Академията има разширена харта „Еразъм +” и статут на Еразъм университет. Тя е член и на междууниверситетска мрежа по програма „ЦЕЕПУС”.

Международното сътрудничество на Стопанска академия „Д. А. Ценов” се осъществява чрез двустранни рамкови договори и чрез междуинституционални споразумения по програма „Еразъм +”. Висшето училище има сключени над 90 двустранни рамкови договора и над 130 междуинституционални споразумения по програма „Еразъм +”. През ноември 2017 г. Академията бе отличена със знак за качество за успешното изпълнение на проекти по „Еразъм +”.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” е член на престижни академични мрежи като Асоциация на европейските университети (EUA), Асоциация на икономическите университети в Южна и Източна Европа (ASECU) и Черноморска и източносредиземноморска академична мрежа (BSEMAN).

Стопанската академия в Свищов поддържа контакти, основани на двустранни договори, с над 100 фирми и организации от страната, по силата на които се осигуряват студентски стипендии, стажантски позиции и възможности за обучение в реална работна среда.